آب بندی بتن

بتن لاتکس

بتن لاتکس

بتن لاتکس

بتن لاتکس

بتن سرمایه ملی است آن را پاس بداریم ، با ساخت هوشمندانه بتن از هدر رفت سرمایه ها ی ملی جلو گیری کنیم

مقاوم سازی سازه های بتنی

مقاوم سازی سازه های بتنی

بتن لاتکس

پروژه های اخیر

اجرای مقاومسازی  بیمارستان فولاد خوزستان با استفاده ا ز الیاف FRP
اجرای مقاومسازی بیمارستان فولاد خوزستان با استفاده ا ز الیاف FRP
اجرای مقاومسازی بیمارستان فولاد خوزستان با استفاده ا ز الیاف FRP
پروژه احداث کارخانه آهن اسفنجی فولاد خوزستان
پروژه احداث کارخانه آهن اسفنجی فولاد خوزستان
پروژه احداث کارخانه آهن اسفنجی فولاد خوزستان
پروژه احداث سوله قراضه خشک فولاد خوزستان (کارفرما:شرکت ایده پردازان فولاد )
پروژه احداث سوله قراضه خشک فولاد خوزستان (کارفرما:شرکت ایده پردازان فولاد )
پروژه احداث سوله قراضه خشک فولاد خوزستان (کارفرما:شرکت ایده پردازان فولاد )
مقاوم سازی ستونهای اتاق کنترل شرکت صنایع فولاد خوزستان
مقاوم سازی ستونهای اتاق کنترل شرکت صنایع فولاد خوزستان
مقاوم سازی ستونهای اتاق کنترل شرکت صنایع فولاد خوزستان
مقاومسازی تیرهای بتنی بیمارستان سوسنگرد
مقاومسازی تیرهای بتنی بیمارستان سوسنگرد
مقاومسازی تیرهای بتنی بیمارستان سوسنگرد
آب بندی تصفیه خانه آبادان به استفاده مواد نفوذگر و کریستالساز
آب بندی تصفیه خانه آبادان به استفاده مواد نفوذگر و کریستالساز
آب بندی تصفیه خانه آبادان به استفاده مواد نفوذگر و کریستالساز
کفپوش اپوکسی با خاصیت آنتی الکترواستاتیک
کفپوش اپوکسی با خاصیت آنتی الکترواستاتیک
کفپوش اپوکسی با خاصیت آنتی الکترواستاتیک پالایشگاه آزادگان شمالی
بتن لاتکس
بتن لاتکس