Plastit AW450

Plastit AW450

 Plastit AW450
ضد شسته شدگی (Anti Washout)

پلاستیت AW450 مقاومت بتن در برابر شسته شدن سیمان و ریزدانه‌ها در هنگام بتن ریزی در آب را افزایش می‌دهد. این افزودنی حاوی فوق روان کننده نیز می­باشد که موجب افزایش اسلامپ و بهبود کار­پذیری می‌گردد. این محصول مطابق استاندارد CRD-C661-06 کنترل شده است. نتایج نشان دهنده کاهش شسته شدگی در حد مطلوب استاندارد می­‌باشد. 

• خواص و اثرات 

- کاهش شسته شدگی سیمان و ریزدانهها در بتن ریزی زیر آب 

- کاهش جداشدگی حتی در بتنهای با روانی زیاد 

- کاهش آب انداختگی بتن 

- افزایش روانی اولیه بتن 

- فاقد یون کلر بوده و مناسب جهت بتنهای مسلح و پیش تنیده میباشد. 

• موارد كاربرد

- بتنریزی در زیر آب دریا و زیر سطح آب زیرزمینی 

• محدوده مصرف 

محدوده مصرف این محصول بین 0/7 الی 1/5 درصد وزن سیمان میباشد. همچنین برای بتن ریزی در آب، فصل 8 آئین نامه ACI 304R توصیه میکند که : 356 kg/m3 میباشد. - عیار مواد سیمانی حداقل ً 15 درصد وزن مواد سیمانی بکار رفته، از مواد پوزوالنی استفاده شود. - تقریبا - نسبت آب به سیمان کمتر از 0/45 باشد. - مقدار هوا بیش از 5 درصد نباشد. - اسالمپ بین 150 الی 230 میلی متر انتخاب شود. ً اسالمپ 150 الی 230 میلی متر در نظر گرفته برای بتن ریزی در آب معموال میشود. پالستیت AW450 به دلیل خاصیت روان کنندگی، اسالمپ اولیه را برای بتنهای با نسبت آب به سیمان 0/4 الی 0/45 به محدوده مذکور میساند. در صورت کـمتر بودن نسبت آب به سـیمان میبایسـت از ابر روانکنندههای Plastit SPC10 یا Plastit SPC100 به مقدار مورد نیاز اضافه شود تا روانی طرح به روانی مورد نظر برسد. توصیه میشود برای افزایش روانی فقط از روان کنندههای مذکور استفاده شود. نظرات شما

    نظری دریافت یا تایید نشده است