اجرای پروژه ترمیم و مقاوم سازی تیرهای مسجد آزاد راه اهواز ماهشهر

اجرای پروژه ترمیم و مقاوم سازی تیرهای مسجد آزاد راه اهواز ماهشهر

اجرای پروژه ترمیم و مقاوم سازی تیرهای مسجد آزاد راه اهواز ماهشهر

پایان پروژه مقاوم سازی آزاد راه توسط الیاف frpبر اساس استانداردها  وقوانین مقررات ساختمان نظرات شما

    نظری دریافت یا تایید نشده است