ABAINJECT EPW-210 چسب تزريق اپوكسی

ABAINJECT EPW-210 چسب تزريق اپوكسی

ABAINJECT EPW-210 چسب تزريق اپوكسی
ABAINJECT EPW-210 چســب تزریق بدون حلال، بر پایه رزین اپوکسی اصلاح شده و هاردنر های ویژه میباشــد. این محصول در ســه ویسکوزیته زیاد، متوسط و کم تنظیم شــده است که هر یك جهت تزریق درقسمت های مختلف ترک های خشك، مرطوب و یا پر از آب طراحی شده و موجب اتصال مجدد ترک و بازسازی بتن میشود. این محصول مطابق با الزامات استاندارد EN 1504-5 و ASTM C881 طراحی شده و مورد تاییدمی باشد.
 

مقدار مصرف


مقدار مصرف به ابعاد ترک بســتگی داشــته و این میزان از طریق محاســبه ضخامت، طــول و عمق ترک ارزیابی میگردد.


آماده سازی سطح ترك


ســطح ترک بایــد عاری از هر گونه چربــی ، گرد و غبار ، روغن و ذرات سســت باشــد. ســطح مورد نظر را توسطدستگاه سندبلاســت یا ابزارهای مخصوص آماده سازی نموده و قســمت های سست و ناپایدار بتن را خارج نمایید . پکرهای مناســب را در فواصل منظم در مســـیر شکاف ترک جایـگذاری کرده و به وسـیـله منـاسب از خانـواده ABADUR MP بپوشــانید. در صورت عدم دسترسی به ســطح ترک، ترک را به وسیله محلول آماده سازی ترک ETCHING SOLUTION شستشو و آماده سازی نمایید. جهت انجام این کار محلول شستشــو را به مدت 15دقیقه از درون ترک عبور دهید و ســپس با آب شستشــو دهید. جهــت تکمیل فرآیندشستشــو، مجدد محلول را به مــدت 15دقیقه از درون ترک عبورداده و سپس با عبور آب از درون ترک، آن را شستشو دهید.


روش اجرا


ABAINJECT EPW-210 در دو بســته بندی جداگانــه عرضه میشود. همواره دو بسته بندی را به طور کامل با هم مخلوط کنید. مخلوط بایــد در زمان کاربری (Pot Life)ذکر شده اجرا گردد.

 • جزء A و B را به طور جداگانه در زیر میکسر هم بزنید.
 • جزء B را به جزء A اضافه کرده و به خوبی در زیر میکسر و با دور 200-300 دور در دقیقه با هم مخلوط کنید.
 • میکس مواد را به مدت ســه دقیقه ادامه دهید تا یک مخلوط یکنواخت و همگن به دســت آید. از میکس شدن مــواد در کناره های ظرف مطمئن شــوید. از افزایش دورمیکسر خودداری نمایید چراکه موجب ورود هوای اضافی به داخل مخلوط خواهد شد.
 • مخلوط را درون پمپ تزریق با فشــار بالا ریخته و آنرا درون ترک از طریق پکرهای نصب شــده تزریق نمایید.جهت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه تزریق با مشاورین خود در شــرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران تماس بگیرید.

 

 • نفوذ به عمق ترك
 • حفاظت در برابر نفوذ آب
 • بازیابی مقاومت سازهای مقاطع دارای ترك
 • اجرای آسان
 • چسبندگی بسیار زیاد به سطوح بتنی و مقاطع ترك
 • مقاومت مكانیكی نهایی زیاد
 • مقاومت شیمیایی خوب
   
 • قابلیت تزریق در انواع ترک مرطوب و پر آب
 • تزریق پر فشار درون ترک های عمودی و افقی
 • آب بندی مقاطع دارای ترک
 • افزایش استحکام مقاطع بتنی دارای ترک
   
 • حالت فیزیکی: مایع ویسکوز
 • رنگ:

EPW-210L

 1. جزء A: زرد
 2. جزء B: قرمز مایل به قهوه ای

EPW-210M

 1. جزء A : سبز
 2. جزء B : قرمز مایل به قهوه ای

EPW-210H

 1. جزء A : آبی
 2. جزء B : قرمز مایل به قهوه ای
 • نسبت ترکیب اجزا با توجه به ویسکوزیته (:)A:B
 1. 100:40 EPW-210L
 2. 100:30 EPW-210M
 3. 100:20 EPW-210H
 • درصد جامد: % 100
 • مقاومت فشاري: (~60)N/mm2
 • مقاومت خمشي: (~30)N/mm2
 • مقاومت کششي: (~15)N/mm2

مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از رطوبت، یخ زدگی و تابش مستقیم نور خورشید
بهترین دمای نگهداری: +10تا +30درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی:

 • EPW-210L :
 1. 14 کیلوگرم
 2. جزء :Aسطل 10کیلوگرمی
 3. جزء :Bسطل 4کیلوگرمی
 • EPW-210M :
 1. 15.6 کیلوگرم
 2. جزء :Aسطل 12کیلوگرمی
 3. جزء :Bسطل 3.6کیلوگرمی
 • EPW-210H :
 1. 15 کیلوگرم
 2. جزء :Aسطل 12.5کیلوگرمی
 3. جزء :Bسطل 2.5کیلوگرمی
   

این محصول آتش گیر اســت. باید از گرما و شعله مستقیم دور نگه داشته شود. در ظرف را بسته نگه دارید. محیط اجرا باید دارای سیســتم تهویه مناسب باشد. از تماس مستقیم و دائمی با پوست جلو گیری کنید. درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشــک مراجعه شــود. از تحریک مصدوم به تهوع خــودداری نمایید. برای اطلاعات بیشــتر برگه اطلاعات ایمنی (MSDS)موجود میباشد.


در صورت استفاده در محیط های سربسته موارد ایمنی زیر را برای جلوگیری از آتش سوزی، انفجار و آسیب رسیدن به سلامتی رعایت نمایید:

 • در هنگام اجرا و خشــک شــدن سطح به مقدار کافی از هوای تازه را به محیط وارد کنید.
 • از ماسک، دستکش و تجهیزات ایمنی مناسب استفاده کنید.
 • هرگونه جرقه، جوشکاری،کشیدن سیگار و روشن کردن شعله در محیط اجرا ممنوع است.
   

 نظرات شما

  نظری دریافت یا تایید نشده است