ABADUR MP-5-25 ملات اپوكسی

ABADUR MP-5-25 ملات اپوكسی

ABADUR MP-5-25 ملات اپوكسی
یك ملات اپوکســی سازه ای بدون حلال، بر پایه رزین اپوکسی اصلاح شــده و هاردنر های ویژه میباشد که به صورت دو جزیی و تیکسوتروپیك و مناسب جهت اجرا در دمای 5 تا 25درجه ســانتیگراد طراحی شــده است. این ماده بر اساس استاندارد ASTM C881نوع 2 ،1و 4و دســته 3طراحی شده و در تمامی مقاطع افقی و عمودی انواع سازه ها قابل اجرا میباشد.

مقدار مصرف


مقدار مصرف به خلل و فرج موجود در ســطح بســتگی دارد. به صورت متوسط جهت اجرای یک متر مربع ملات اپوکســی با ضخامت 1میلی متــر، 1500 تا 1600گرم ABADUR MP-5/25 مورد نیاز خواهد بود.

آماده سازی سطح


ســطوح محل اجرای ملات اپوکسی باید عاری از هر گونه چربی، گرد و غبار، روغن و زنگ زدگی باشد. سطح مورد نظر را توســط دستگاه سندبلاست یا ابزارهای مخصوص آماده ســازی نموده و قسمت های سست و ناپایدار بتن را خارج نمایید. حداقل نیروی پیوستگی بتن باید 1.5مگاپاسکالباشــد. سطوح فلزی باید به وسیله ابزارهای مکانیکی نظیر سندبلاست تا درجه Sa 2.5 آماده سازی گردد.
آماده سازی سطوح در شرایط زیر نباید انجام شود:

 • وقتی دمای ســطح کمتر از 3درجه ســانتیگراد بالای نقطه ی شبنم باشد.


روش اجرا


ABADUR MP-5/25 در دو بســته بندی جداگانه عرضه میشود. همواره دو بسته بندی را به طور کامل با هم مخلوط کنید. مخلوط باید در زمان کاربری  (Pot Life) ذکر شــده اجــرا گردد. عملیات اختلاط مواد را به مدت ســه دقیقه ادامه دهید تا یک مخلوط یکنواخت و همگن به دست آید.از میکس شــدن مواد در کناره های ظرف مطمئن شوید.جهت اجرای این ماده به صورت لایه نازک، مخلوط همگن حاصله را به وسیله ماله تخت یا شانه ای بر روی سطح اجرا نمایید. اجرای ضخیم ماده بهتر است به وسیله قالب بندی انجام شود.

گرمازا بودن واکنش ســخت شــدن اپوکسی ممکن است باعث بالا رفتن دما شــود که ســبب ازدست رفتن کارایی میشود. برای جلوگیری از این امر مخلوط را در ظروف کم عمق بریزید و یا در همان دقایق ابتدایی اجرا را آغاز کنید.

 •  ایــن مــلات برای اجــرا در بازه دمایــی5تا25درجهســانتیگراد طراحی شــده اســت. از اجرای آن در دمایپایینتر از5درجه سانتیگراد و بالاتر از25درجه سانتیگرادخودداری کنید.
 •  هرگز مخلوط را رقیق نکنید.
 • هنگامی که ســرعت باد بیشــتر از7متر بر ثانیه است ازاجرای ملات خودداری کنید.
 •  هنگامی که دمای سطح کمتر از 5درجه سانتیگراد استاز اجرای ملات خودداری کنید.

 

 

 • چسبندگی بسیار زیاد به انواع سطوح
 • اختلاط و اجرای آسان
 • خواص تیكسوتروپیک عالی ، بدون شره و مناسب برای اجرا در سطوح عمودی و بالای سر
 • مناسب برای اجرا روی مقاطع بتنی خشک ومرطوب
 • مقاومت مكانیكی اولیه و نهایی زیاد
 • سخت شدن بدون جمع شدگی
 • مقاوم در برابر مواد شیمیایی و ساینده
 • ناتراوا در برابر رطوبت و بخار آب
 • بدون نیاز به پرایمر
 • بدون حلال
 • به عنوان یک چسب سازه ای جهت چسبانیدن انواع سطوح بتنی، سنگ های طبیعی، سرامیک، چوب، آجر، شیشه و آهن
 • ترمیم بتن در سطوح افقی، عمودی و بالای سر
 • پوشانیدن سطح ترک ها به منظور اجرای عملیات تزریق
 • کاشت آرماتور، رولپلاک و بولت در بتن و سنگ
 • پرنمودن درزها و ترک های سازه ای غیر متحرک
   
 • حالت فیزیکی: خمیر
 • رنگ: جزء Aسفید ، جزء Bسیاه
 • مخلوط : خاکستری
 • وزن مخصوص : 1/5±0/1 g/cm³
 • نسبت ترکیب اجزا: (2:1)A:B
 • درصد جامد: 100
 • مقاومت فشاري: (80)N/mm2
 • مقاومت خمشي: (35)N/mm2
 • مقاومت کششي: (20)N/mm2
 • چسبندگی به بتن: (2/5-3)N/mm2 (بیشتر از پیوستگی بتن)
 • مدت نگهداری: شش ماه در بسته بندی اولیه
 • شرایط نگهداری: ظرف در بسته ، دور از رطوبت ، یخ زدگی و تابش مستقیم نور خورشید
 • بهترین دمای نگهداری: +10تا +30درجه سانتیگراد
 • نــوع بســته بندی: مجمــوع 4کیلوگرم (جزء A ســطل 2.67کیلوگرمی و جزء B سطل 1.33کیلوگرمی)
   

این محصول آتش گیر اســت. باید از گرما و شعله مستقیم دور نگه داشته شود. در ظرف را بسته نگه دارید. محیط اجرا باید دارای سیســتم تهویه مناسب باشد. از تماس مستقیم و دائمی با پوســت جلوگیری کنید. درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشــک مراجعه شــود. از تحریک مصدوم به تهوع خودداری نمایید. برای اطلاعات بیشــتر به برگه اطلاعاتایمنی (MSDS )مراجعه شود.

در صورت استفاده در محیط های سربسته موارد ایمنی زیررا برای جلوگیری از آتش ســوزی، انفجار و آسیب رسیدن به سلامتی رعایت نمایید:

 • در هنگام اجرا و خشک شدن سطح به مقدار کافی هوای تازه به محیط وارد کنید.
 • از ماسک، دستکش و تجهیزات ایمنی مناسب استفاده کنید.
 • هرگونه جرقه ، جوشکاری ، کشیدن سیگار و روشن کردن شعله در محیط اجرا ممنوع است.
   

 نظرات شما

  نظری دریافت یا تایید نشده است