ABADUR MP-25-45 ملات اپوكسی

ABADUR MP-25-45 ملات اپوكسی

ABADUR MP-25-45 ملات اپوكسی
یك ملات اپوکسی سازه ای بدون حلال، بر پایه رزین اپوکسی اصلاح شــده و هاردنر های ویژه می باشد که به صورت دو جزیی و تیکسوتروپیك و مناسب جهت اجرا در دمای 25 تا 45 درجه ســانتیگراد طراحی شده است. این ماده بر اساس استاندارد ASTM C881 نوع 1 ، 2 و 4 و دســته 3 طراحی شده و در تمامی مقاطع افقی و عمودی انواع سازه ها قابل اجرا می باشد.
 

مقدار مصرف
مقدار مصرف به خلل و فرج موجود در ســطح بســتگی دارد. به صورت متوسط جهت اجرای یک متر مربع ملات اپوکســی با ضخامت 1میلی متــر، 1500تا 1600گرم ABADUR MP-25/45 مورد نیاز خواهد بود.

 


آماده سازی سطح
ســطوح محل اجرای ملات اپوکسی باید عاری از هر گونه چربــی، گــرد و غبار، روغن، رطوبت و زنگ زدگی باشــد.ســطح مورد نظر را توسط دستگاه سندبلاست یا ابزارهای مخصوص آماده ســازی نموده و قســمت های سســت  و ناپایدار بتن را خارج نمایید. حداقل نیروی پیوســتگی بتن باید 1.5مگاپاســکال باشد. ســطوح فلزی باید به وسیله ابزارهــای مکانیکی نظیر سندبلاســت تــا درجه Sa 2.5 آماده سازی گردد.

آماده سازی سطوح در شرایط زیر نباید انجام شود:

 • در دمای زیر 5درجه سانتیگراد.
 • وقتی دمای ســطح کمتر از 3 درجه ســانتیگراد بالای نقطه شبنم باشد.
 • خــارج از ســاعات روز برای ســطوحی که در محیط خارجی قرار دارند.


روش اجرا
ABADUR MP-25/45 در دو بســته بندی جداگانه عرضه میشود. همواره دو بسته بندی را به طور کامل با هم مخلوط کنید. مخلوط باید در زمان کاربری (Pot Life)ذکر شــده اجــرا گردد. عملیات اختلاط مواد را به مدت ســه دقیقه ادامه دهید تا یک مخلوط یکنواخت و همگن به دست آید. از میکس شــدن مواد در کناره های ظرف مطمئن شوید.جهت اجرای این ماده به صورت لایه نازک، مخلوط همگن حاصله را به وسیله ماله تخت یا شانه ای بر روی سطح اجرا نمایید. اجرای ضخیم ماده بهتر است به وسیله قالب بندی انجام شود.گرمازا بودن واکنش ســخت شــدن اپوکسی ممکن است باعث بالا رفتن دما شــود که ســبب از دست رفتن کارایی می شود. برای جلوگیری از این امر مخلوط را در ظروف کم عمق بریزید و یا در همان دقایق ابتدایی اجرا را آغاز کنید.

 • درآب و هوای گرم دمای مواد قبل از مخلوط کردن بایدبین 20تا 25درجه ســانتیگراد باشد. در غیر این صورتزمان کاربری (Pot Life)به شدت کوتاه خواهد بود.
 •  ایــن ملات بــرای اجرا در بازه دمایــی 25تا 45درجهســانتیگراد طراحی شــده و از اجرای آن در دمای پایینخودداری کنید.
 • هرگز مخلوط را رقیق نکنید.
 •  هنگامی که ســرعت باد بیشــتر از7متر بر ثانیه است ازاجرای ملات خوداری کنید.
 •  هنگامی که دمای ســطح کمتر از 12درجه سانتیگراداست از اجرای ملات خوداری کنید
   
 • چسبندگی بسیار زیاد به انواع سطوح
 • اختلاط و اجرای آسان
 • خواص تیكسوتروپیک عالی، بدون شره و مناسب برای اجرا در سطوح عمودی و بالای سر
 • مناسب برای اجرا روی مقاطع بتنی خشک ومرطوب
 • مقاومت مكانیكی اولیه و نهایی زیاد
 • سخت شدن بدون جمع شدگی
 • مقاوم در برابر مواد شیمیایی و ساینده
 • ناتراوا در برابر رطوبت و بخار آب
 • بدون نیاز به پرایمر
 • بدون حلال
   
 • به عنوان یک چسب سازه ای جهت چسبانیدن انواع سطوح بتنی، سنگ های طبیعی، سرامیک، چوب، آجر، شیشه و آهن
 • ترمیم بتن در سطوح افقی، عمودی و بالای سر
 • پوشانیدن سطح ترک ها به منظور اجرای عملیات تزریق
 • کاشت آرماتور، رولپلاک و بولت در بتن و سنگ
 • پرنمودن درزها و ترک های سازهای غیر متحرک
   
 • حالت فیزیکی: خمیر
 • رنگ: جزء A سفید ، جزء  Bسیاه
 • مخلوط : خاکستری
 • وزن مخصوص: 1.5±0.1 g/cm³
 • نسبت ترکیب اجزاA:B (2:1)
 • درصد جامد: 100
 • مقاومت فشاري: (70)N/mm2
 • مقاومت خمشي: (35)N/mm2
 • مقاومت کششي: (20)N/mm2
 • چسبندگی به بتن:(2/5-3 )N/mm2 (بیشتر از پیوستگ یبتن)

مدت نگهداری: یک سال در بستهبندی اولیه
شرایط نگهداری: ظرف در بسته ، دور از رطوبت ، یخ زدگی و تابش مستقیم نور خورشید
بهترین دمای نگهداری: +10 تا +30 درجه سانتیگراد
نــوع بســته بندی: مجمــوع 4کیلوگرم (جزء A ســطل2.67کیلوگرمی و جزء B سطل 1.33کیلوگرمی)


 

این محصول آتش گیر اســت. باید از گرما و شعله مستقیم دور نگه داشته شود. در ظرف را بسته نگه دارید. محیط اجرا باید دارای سیســتم تهویه مناسب باشد. از تماس مستقیم و دائمی با پوســت جلوگیری کنید. درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشــک مراجعه شــود. از تحریک مصدوم به تهوع خودداری نمایید. برای اطلاعات بیشــتر به برگه اطلاعاتایمنی (MSDS)مراجعه شود.
در صورت استفاده در محیط های سربسته موارد ایمنی زیر را برای جلوگیری از آتش ســوزی، انفجار و آسیب رسیدن به سلامتی رعایت نمایید:

 • در هنگام اجرا و خشک شدن سطح به مقدار کافی هوای تازه به محیط وارد کنید.
 • از ماسک، دستکش و تجهیزات ایمنی مناسب استفاده کنید.
 • هرگونه جرقه، جوشکاری،کشیدن سیگار و روشن کردن شعله در محیط اجرا ممنوع است.
   

 نظرات شما

  نظری دریافت یا تایید نشده است