اجرای فاز دوم عملیات آب بندی اتاق مدیریت بحران استانداری خوزستان