بازار ساخت و ساز در زمستان ۱۳۹۳

بازار ساخت و ساز در زمستان ۱۳۹۳

بازار ساخت و ساز در زمستان ۱۳۹۳
آیا رونق به ساخت و ساز برگشته است یا شاهد تداوم رکود در مسکن هستیم؟ آمارهای ارایه شده از طرف مرکز آمار ایران به هر دو پرسش یاد شده پاسخ می دهد. اگر آمار زمستان ۱۳۹۳ نسبت به پاییز ۱۳۹۳ را معیار قرار دهیم باید یادآور شویم که رونق ساخت و ساز خود را نشان می دهد آمارهای ارایه شده برای پروانه ساختمانی در شهر تهران اما در زمستان ۱۳۹۳ نسبت به زمستان ۱۳۹۲ نشان دهنده رکود است.

آمارهای مرکز آمار نشان می دهد در زمستان سال ۱۳۹۳، تعداد ۲۴۱۷ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۲۶.۷ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۳.۴ درصد کاهش داشته است. این تعداد پروانه حدود ۵.۰ درصد از کل پروانه های ساختمانی کشور را تشکیل می دهد از کل پروانه‌های صادر شده ۱۱ پروانه (۰.۵درصد) مربوط به افزایش بنا و ۲۴۰۶ پروانه (۹۹.۵درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود۲۶.۸ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۳.۲ درصد کاهش داشته است.
مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در زمستان سال ۱۳۹۳ حدود ۳۹۰۷.۹ هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۴۶.۸ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۴۴.۵ کاهش داشته است و در حدود ۱۸.۱ درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می دهد. همچنین متوسط مساحت زیربنا در پروانه های احداث ساختمان حدود ۱۶۲۴ متر مربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی حدود ۱۲۲۳ متر مربع بوده است.
تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در زمستان سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۹۳۹۴ واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۰.۳ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۹.۱ درصد کاهش داشته است. این تعداد واحد مسکونی ۱۶.۸ درصد از واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می دهد. با توجه به تعداد پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانه های احداث ساختمان ۸.۱ واحد در پروانه های احداث ساختمان مسکونی نیز ۷.۸ واحد بوده است.
مجموع مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود ۸۲۰.۶ هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود۴۴.۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۶۹.۴ درصد کاهش داشته است متوسط مساحت زمین در پروانه های احداث ساختمان ۳۴۱ متر مربع و در پروانه های احداث ساختمان مسکونی حدود ۲۷۳ متر مربع بوده است.



نظرات شما

    نظری دریافت یا تایید نشده است