آیا ضدیخ بتن در فریزر یخ می زند

آیا ضدیخ بتن در فریزر یخ می زند

آیا ضدیخ بتن در فریزر یخ می زند

نقطه انجماد محلول ها به نوع ماده (جرم ملکولی) و غلظت آن بستگی دارد. مواد ضدیخ ممکنست در دمای تا c° ۱۰- یخ نزنند اما اگر غلظت آنها به حدی برسد که در بتن شاهد آن هستیم این ماده و بتن در دمای ۲- تا c° ۳- یخ خواهند زد. اصولا” مواد زود سخت کننده (به غلط ضدیخ ) را نمی توان با گذاشتن در فریزر و کنترل دمای یخ زدن مورد آزمون قرار داد.

 نظرات شما

    نظری دریافت یا تایید نشده است