روان کننده ها به چه منظور در بتن به کار می روند

روان کننده ها به چه منظور در بتن به کار می روند

روان کننده ها به چه منظور در بتن به کار می روند

روان کننده ها برای سه منظور در بتن به کار می روند:
۱- در بتن با نسبت آب به سیمان برابر با بتن شاهد، باعث افزایش روانی بتن شده و بتن را بدون کاهش مقاومت، کار پذیر می کنند.
۲- در بتن با نسبت آب به سیمان کمتر نسبت به بتن شاهد، روانی کافی را به بتن می دهند و باعث افزایش مقاومت بتن می شوند.
۳- در بتن با عیار سیمان کمتر، می توانند به وسیله کاهش نسبت آب به سیمان و تامین روانی باعث صرفه جویی در مصرف سیمان شوند.

 نظرات شما

    نظری دریافت یا تایید نشده است