یوبوت اصلاح شده

ف‌های بتنی تحت شرایط مختلفی از جمله ضربه، سایش، شرایط آب و هوایی سخت و حملات مواد شیمیایی در معرض زوال قرار می‌گیرد. در محیط‌های شامل فعالیت‌های روزمره و عملیات‌های سنگین، تعیین تمامی عوامل تخریب‌کننده کف آسان نخواهد بود. بنابراین برای کسب اطمینان از عدم آسیب‌رسانی به ساختار آن در صنایع مختلف، استفاده از کفپوش مقاوم طراحی شده متناسب با شرایط هر یک از فرآیندهای صنعتی بهترین گزینه خواهد بود.